Skip Navigation

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jacek Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pasieka „Barć” im ks. dra Henryka Ostacha Jacek Nowak, adres: Kamianna 17, 33-336 Łabowa. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się na adres siedziby.

2) Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną), a następnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (ze względu na to, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora) w celu:
• Realizacji zamówienia
• Wystawienia dokumentów związanych ze sprzedażą, w tym faktury VAT
• Dostarczenia zamówienia
• Wykonania obowiązku ustawowego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2018 roku, poz. 2174) w zw. z art. 70 § 1 ustawy ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 900), a dotyczącego przechowywania ewidencji prowadzonej dla celów rozliczania podatku oraz wszystkich dokumentów, w tym w szczególności faktur związanych z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego
• Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
• Oferowania produktów i usług Administratora bezpośrednio tj. Marketingu bezpośredniego będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe uzyskane przez Administratora w związku z zawartą umową sprzedaży przetwarzane będą przez okres, jaki potrzebny jest do realizacji zamówienia, a następnie przez okres wymagany przez ww. przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy ordynacja podatkowa, tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

4) Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp odbiorcy danych, w tym Emilia Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pasieka „Barć” im ks. dra Henryka Ostacha Emilia Nowak adres: Kamianna 17, 33-336 Łabowa, Michalik Małgorzata, Michalik Jolanta prowadzące działalność gospodarczą pod firmą Biuro Rachunkowe Skryba s.c. Michalik Małgorzata, Michalik Jolanta adres: ul. Grodzka 18/2, 33-300 Nowy Sącz, podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe.

5) W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w w/w celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji złożonego przez Panią/Pana zmówienia, a ich niepodanie uniemożliwi dostarczenie zamówionej przesyłki oraz prawidłowe wystawienie faktury oraz przechowywanie jej zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa.

7) Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Informujemy również, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celu realizacji przyszłych zamówień, składanych u Administratora, odbywać się będzie na tych samych warunkach i zasadach co wskazane w niniejszej klauzuli informacyjnej.